Dock Leveler อุปกรณ์ลำเลียงและขนถ่ายสินค้า

     DoorHan dock levelers are designed to act as bridge between warehouses and truck body and to provide quick and unimpeded movement   of forklifts during loading /  unloading. They can be used with trucks which are equipped with tail - lifts

    DoorHan produces three types of dock levelers:           

        • dock leveler with hinged lip of DLHHI series;         

        • dock leveler with telescopic lip of DSI series;       

        • dock leveler of MODL series;

    Dock Leveler  รับการออกแบบให้ทำหน้าที่เป็นสะพานต่อเชื่อมระหว่างคลังสินค้าและรถบรรทุกหรือรถตู้คอนเทรนเนอร์ เพื่อให้รถยก( Forklift ) ขับเข้าออกระหว่างรถบรรทุก และตัวคลังสินค้า เคลื่อนไหวอย่างรวดเร็วและไม่มีข้อจำกัดในการใช้งานสามารถปรับระดับตัวสะพานให้เหมาะสมกับระดับความสูงของตัวรถบรรทุก ทำให้สามารถขนถ่ายสินค้าได้อย่างรวดเร็วและสะดวกในการใช้

     Dock Leveler ของ DoorHan  มีรูปแบบและรุ่น เหมาะสมกับการใช้งานในลักษณะต่างๆ 


 

Visitors: 532,995